സമ്പൂർണ വായനശാലാ പഞ്ചായത്തായി ചിങ്ങപ്പൊലി നിറവിൽ “കോട്ടയം”