സമരഭൂമിയിൽ പൂക്കുന്ന വായനശാലകൾ… ചിങ്ങപ്പൊലിയെ വായനശാല വസന്തമാക്കാൻ കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ്